Červen 2008

Devil and The Deep Dark Ocean

30. června 2008 v 11:51 | Victoria Vanity

TEXT

A snowy owl above the haunted waters
Poet of ancient gods
Cries to tell the neverending story
Prophecy of becoming floods

An aura of mystery surrounds her
The lady in brightest white
Soon the incarnate shall be born
The Creator of the Night

Deep dark is His Majesty's kingdom
A portent of tomorrow's world
There shall the liquid give Him power
The red-eyed unborn lord

Fatal embrace of the bloodred waters
The cradle of infinite gloom
The spell to master this Earth
Carven on an infant's tomb

"I will die for the love of the mermaid
Her seduction beauty and scorn
Welcome to the end of your life
- Hail the Oceanborn!"

"Disgraced is my virginity
Death has woven my wedding dress
Oh Great Blue breathe the morning dew
For you are the cradle of the image of god"

"Brave now long rest is sweet
With me here in the deep"

"I prayed for pleasure wished for love
Prayed for your - "

"Never pray for me!"

"Who the hell are you for me
But a mortal dream to see?"

"This apathetic life must drown
Forever just for me"

"Leave me be
Leave me be
Leave me be...ee...eeee"

"From cradle to coffin
Shall my wickedness be your passion"

We shall come to set the dolphins free
We shall wash the darkened bloodred sea
Our songs will echo over the mountains and seas
The eternity will begin once again in peace

PREKLAD

Snežná sova nad strašidelnými vodami
básnik antických bohov
Plače a rozprava nekonečný príbeh
proroctvo prichádzajúcich zaplav

Obklopuje ju aura tajomstva
dámu v žiariacej bielej
Už skoro bude znovuzrodený
Stvoriteľ noci.

Hlboké temne je kráľovstvo jeho veličenstva
zlá zvesť zajtrajšieho sveta
Tekutina dá silu jemu
Červeno-okému nenarodenému pánovi

Osudne objatie krvavo-červených vôd
Kolíska nekonečného súmraku
Kúzlo ovládne celu zem
vykope hrob nemluvňaťu

Chcem umrieť pre lásku morskej panny
Pre jej pôvab, krasu a pohŕdanie
Vitaj na konci svojho života
Pozdrav zrodeniu oceánu

Zneuctene je moje panenstvo
Smrť utkala môj svadobný šať
O vznešená modra vydychujúca ranu rosu
Pre teba je kolíska podobou boha

Sladký a dlhy je pokoj
Tu so mnou v hlbine

Prosila som o potešenie z lásky
Modlila som sa k tebe

Nikdy sa ku mne nemodli!

Kto pre mňa do pekla si
Okrem hrozného obrazu ktorý vidím

Tento ľahostajný život musí byt utopený
Navždy verný mne

Nechaj ma!
Nechaj ma!
Nechaj ma...aaa....aaa!

Od kolísky po hrob
Bude moja zloba tvojou vášňou

My budeme zachraňovať delfíny
My budeme čistiť tmavý krvavo-červený oceán
Naša pieseň sa bude ozývať cez hory a moria
Večnosť začne niekedy znova v pokoji.
Missy je prvá

30. června 2008 v 9:35 | Victoria Vanity
Prvé dva spriatelené blogy alebo sblogy.. juchu xD
Ja len čo som ten blog uvidela som otvorila ústa že čo.....??
Je taký úžasný ,Hned som dávala komentár a na moje prekvapenie. Missy odpísala .Tak ja som odpísala znovu xD a takto to šlo až som si musela založiť blog o skvelej speváčke Tarji:) .Potom prišla ponuka na spriatelenie.. však jané prečo nie:)

Gethsemane

29. června 2008 v 21:15 | Victoria Vanity
TEXT
Toll no bell for me father
But let this suffering pass from me
Send me no shepherd to heal my world
But the Angel - the dream foretold
Prayed more than thrice for you to see
The wolf of loneliness in me
...not my own will but yours be done...
You wake up where's the tomb?
Will Easter come, enter my room?
The Lord weeps for me
But my tears fall for you
Another Beauty
Loved by a Beast
Another tale of infinite dreams
Your eyes they were my paradise
Your smile made my sun rise
Forgive me for I don't know what I gain
Alone in this garden of pain
Enchantment has but one truth:
I weep to have what I fear to lose
You wake up where's the tomb...
"I knew you never before
I see you never more
But the love the pain the hope O beautiful one
Have made you mine 'till all my years are done"
Without you
The poetry within me is dead
PREKLAD
Nevyzvánaj za mňa Otče
Ale odnes odo mna tento pohár utrpenia
Nezosielaj pastiera, aby vyliečil môj svet
Ale Aniela - predpovedaný sen
Modlil som se k Tebe viac než trikrát, aby som v sebe uvidel
Vlka osamelosti
...vykonaná bude tvoja vôľa, nie moja...
Probudil si sa, kde je hrobka?
Peijde Veľká Noc, vstúpi do môjej izby?
Boh plače so mnou
Ale moje slzy padajú pre teba
Dalšia Kráska
Milovaná Netvorom
Další príbeh nekonečných snov
Tvoje oči boly mpjím rajom
S tvojím úsmevom vychádzalo moje slnko
Odpusť mi, že neviem čo som získal
Sám v tejto záhrade bolesti
Kúzlo má však v jednom pravdu:
Plačem, aby som mal to, čo sa bojím stratiť
Probudil si sa, kde je hrobka?...
"Nikdy predtím som ťa nepoznal
A už ta nikdy neuvidím
Ale láska, bolesť a nádej, Ó nádherná
Ta udělaly mojou, dokud všetky moje roky neuplynú"
Bez teba
Je básnik vo mne mrtvy

Stargazers

29. června 2008 v 10:16 | Victoria Vanity
TEXT
A grand oasis in the vastness of gloom
Child of dew-spangled cobweb Mother to the moon
Constellations beholders of the 3rd vagrant
Theater for the play of life
Tragedienne of heavens
Watching the eyes of the night
Sailing the virgin oceans
A planetride for the Mother and Child
Floating upon the quiet hydrogen lakes
In this ambrosial merry-go-round they will gaze
Ephemereal life touched by a billion-year show
Separating the poet from the woe
Tragedienne of heavens...
Oracle of the Delphian Domine
Witness of Adam's frailty
Seer of the master prophecy
The stellar world her betrothed
Wanderers in cosmic caravan
Universal bond - The Starborn
A son in the search for the truth
Following the pages of Almagest
Discovering the origin of dreams
Stargazers ride through the ancient realms
Tragedienne of heavens...
PREKLAD
Nádherná oáza v nesmiernosti šera
Dieta rosou sa ligoce pavučiny,
Matka mesiaca Súhvezdní pozorovatelia
tretieho tuláka.Jevisko pre predstavenie života
Tragédové nebesá Pozorujú oči noci
Proplávajú panenskými oceánmi
Prechádzka po planéte pre Matku a Dieťa
Vznáša sa nad kľudnými vodíkovými jazerami
Na tomto rajskom kolotoči budú pozorovať
Prchavý život dotknutý miliardami
rokov trvajúcim predstavením
Zbavujícim básnika od trápenia
Tragédové nebesá...
Delfská veštkyne
Svedkyna Adamovej slabosti
Prorok mistrovskej veštby
Hviezdny svet je jej snúbencom
Putníčkou v kozmickom karavane
Univerzálne puto - Zrodenie z Hviezd
Chlapec hladajúcí pravdu
Nasledujúc stránky Almagestu
Objavuje prapočiatok snov
Pozorovatelia hviezd jazdia starodávnymi sférami

Tragédové nebesá...

Oceanborn

29. června 2008 v 9:53 | Victoria Vanity |  →Oceanborn
1.Stargazers/Preview/Download/
2.Gethsemane/Preview/Download/
3. Devil & The Deep Dark Ocean/Preview/Download/
4.Sacrament Of Wilderness/Preview/Download/
5. Passion And The Opera/Preview/Download/
6.Swanheart/Preview/Download/
7. Moondance/Preview/Download/
8.The Riddler/Preview/Download/
9. The Pharaoh Sails To Orion/Preview/Download/
10.Walking In The Air/Preview/Download/
11.Sleeping Sun/Preview/Download/Know Why the Nightingale Sings?

29. června 2008 v 9:36 | Victoria Vanity
TEXT
What does the free fall feel like?
Asks the boy with a spark in his eye
Know why the nightingale sings?
Is the answer to everything

Taking a step to a world unbound
Spinning my fantasies all around
Freed from the gravital leash
I swear the heavens in my reach

Dancing with the spirit of the air
In this ocean so open and fair
Making love to the gods above
On my maiden voyage so bold

Landing safely to the blue lagoon
Don't know if this is the earth or the moon
Joy of living is no more a mask
The Eden I found will forever last

Migrating with the geese
My soul has finally found peace
Doesn't matter that man has no wings
As long as I hear the nightingale sing...
PREKLAD
Aký je to pocit ve volnom páde?
Opýtaj sa chlapca s iskrou v oku.
Vieš, prečo slávik zpieva?
To je odpověď na všetko.

Vkráčam do sveta nespútaného
Roztáčam svoju fantaziu stále dookola
Uvolnená od pút gravitácie
Prísahám k nebesiam, ktoré mám na dosah

Tancuju s duchom vetra
V tomto oceáne tak otevorenom a čistom
Milujem sa s bohmi z výšky
Na mojej prvej výprave, tak odvážnej

Bezpečne pristávam v modrej lagúne
Neviem, či je toto zem alebo mesiac
Radost zo života nieje nič viac než maska
Eden, ktorý som našla, vytrvá navždy

Migrujem spoločne s divokými husmi
Moja duša konečne našla mier
Nezáleží na tom, že člověk nemá krídla
Kým budeš počuť slavíkov zpev...

Nightwish - Lappi (lapland)

29. června 2008 v 9:13 | Victoria Vanity
TEXT
1 Er"maaj"rvi
Kautta er"maaj"rven
matkaa kulkuri yksin"inen
N"kee lammella joutsenparven
vapauttaan itkev"n
Kaipuu menneisyyteen
kiirii ilmassa huutoina kotkien
Ikij"rvelt" turvatulta
k"y matka vuorten taa
(Translation:)
Via a wilderness lake
Travels a lonely wanderer
In a pond he sees a flock of swans
Crying for their freedom
The longing for the past
Echoes through the air as screams of eagles
From the ever-lake so safe
The journey continues beyond the mountains
2 Witchdrums
(instrumental)
3 This Moment Is Eternity
Day posesses no law here
Where moon sheds the cold twilight
This moment is eternity
Land of beauty
Cold and cruel
Fjeld chants echoing
Reflecting the melancholy
Trust the wind
Trust the fire
Call for the hermit
The hermit of the night
Land of raven
Land of bear
Land of eagle
And wolverine
Dismal are the mirrors of a wolf
4 Eti"inen
(instrumental)
Once upon a Troubadour
A Return to the Sea
(Lyrics withheld by a request from Tuomas.)

PREKLAD
1. Erämaajärvi
Cez diveké jazero
Cestuje osamelý pútnik
Na rybníku vidí húf labutí
Plače pre ich slobodu
Túžba po minulosti
Sa ozýva vzduchom ako krik orlov
Cesta pokračuje za horami
2. Witchdrums
(Instrumentálka)
3. Tento moment je večný
Deň nemá žiadny kľúč
Tam, kde mesiac zmierňuje chladný súmrak
Tento okamih je večnosťou
Zeme krásy
Chladná a krutá
Rozlieha sa jej zpev Fjeldov
Vyjadrujúci melancholiu
Dôveruj vetru
Dôveruj ohnu
Zavolaj pustovníka
Pustovníka noci
Zeme krkavca
Zeme medveda
Zeme orla
A rosomáka
Skľúčujúcí sú obrazy vlka

Nymphomaniac Fantasia

28. června 2008 v 23:19 | Victoria Vanity
TEXT
The scent of a woman was not mine...

Welcome home darling
Did you miss me?
Wish to dwell in dear love?

Touch my milklike skin
Feel the ocean
Lick my deepest
Hear the starry choir

Rip off this lace
That keeps me imprisoned
But beware the enchantment
For my eroticism is your oblivion

Old love lies deep you said
Deeper shall be the wound between your legs
PREKLAD
Vôňa ženy, ktorá nebola moja...

Vitaj doma, miláčik
Bolo ti smutno za mnou?
Prial by si si bývat v drahé láske?
Dotkni se mojej mliečnej pleti
Cíť oceán
Lízaj měa hlboko
Slyš hvezdný chór
Roztrhni krajku
Ktera ma vezní
Ale daj si pozor na kúzlo
Pretože moja zmyselnosť je zabudnutá
Vravel si, že stará láska leží hlboko
Hlbšia bude rana mezi tvojimi nohami

Tutankhamen

28. června 2008 v 23:01 | Victoria Vanity

TEXT
As the sun sets beyond the pyramid
To greet me with its rays
I place my hand on my forehead
To see your chariots´ flames

Watch me kneel before you
Hear the cats meowing in the temple
They yearn for the milk you cascaded
As I yearn your promised treasure

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
Take me with you
Through the stargate
To the valley of the kings

Sacrifice me
Tutankhamen
And let me be your queen
Take me
Tonight and always
We´ll breed to fill all earth

Three millenniums it took me to guard your rest
Your slumber in mighty Phoenix´s nest
But tonight the darkness in the tomb has perished
For Carter has come to free my beloved

Treasure of...

Sacrifice me...
PREKLAD
Ked slnko zapadá za pyramidu
Aby mě pozdravilo svojimi lúčmi
Zakrývam si oči dlanou
Aby som videla plamene tvojho voza
Vidíš ma klačet pred sebou
Počuješ v svätyni mňaukať mačky
Túžia po mlieku
Tak ako ja túžím po tebou sľúbenomm poklade
Poklad Tutanchamona
Som to ja
Vezmi ma so sebou
Skrz hviezdnu bránu
Do údolia králov
Obetuj ma
Tutanchamone
A urob zo mňa svoju kráľovnú
Vezmi si ma Dnes v noci a navždy
Náš ľud zaplní celú zem
Tri tisíce rokov som strážila tvoj odpočinok
Tvoj spánok v silnom Fénixovom hniezde
Ale dnes v noci bola temnota hrobky porušená
Pretože Carter přišiel oslobodiť môjhoho milovaného

Poklad...

Obetuj ma...

Nightwish-Angels Fall First

28. června 2008 v 22:46 | Victoria Vanity

TEXT

An angelface smiles to me
Under a headline of tragedy
That smile used to give me warmth
Farewell - no words to say
beside the cross on your grave
and those forever burning candles

Needed elsewhere
to remind us of the shortness of our time
Tears laid for them
Tears of love, tears of fear
Bury my dreams, dig up my sorrows
Oh, Lord why
the angels fall first

Not relieved by thougts of Shangri-La
Nor enlightened by lessons of Christ
I´ll never understand the meaning of the right
Ignorance lead me into the light

Sing me a song
of your beauty
of your kingdom
Let the melodies of your harps
caress those whom we still need

Yesterday we shook hands
My friend
Today a moonbeam lightens my path
My guardian
PREKLAD

Anielská tvár se na mňa smeje
Z podtitulku tragédie
Ten úsmev delá, že som nadšená
Sbohom- už niesu slová ktoré by mali byť povedané
Vedla kríža na tvojom hrobe
A týchto večně horiacich sviečok

Potrebovala som niekam
Aby som si zpomenula ako krátky bol tvoj čas
Slzy mu padaly
Slzy lásky, slzy strachu
Pochovali moje sny a oživili moje trápenie
Môj Bože prečo?
Anieli padajú prví?

Niesom pokojná s myšlienkou na Shangri-La
Ani osvietená z lekcie od Krista
Nikdy nepochopím význam pravdy
Ignorácia ma vedie za svetlom

Potrebovala som niekam…
Zazpievaj mi pieseň
O tvojej kráse
O tvojom kráľovstve
Nechaj melodiu tvojej harfy
Pohladiť to,čo stále potrebujeme

Včera sme si potriasli rukammi
Môj priatelu
Dnes mesačný lúč osvetlil moju cestu
Môj strážca


Astral Romance

28. června 2008 v 20:44 | Victoria Vanity
TEXT
A nocturnal concerto
Candlelight whispers me where to go
Hymn of gathering stars as my guide
As I wander on this path of the night

Embroidery of the stars
Undress my feelings for this earth
Send me your salva to heal my scars
And let this nakedness be my birth

Macrocosm poured its powers on me
And the hopes of this world I now must leave
The nightwish I sent to you centuries ago
Has been heard by those
Who dwelled in a woe

The distance of our bridal bed
Await for me to be dead
Dust of the galaxies take my hand
Lead me to my beloved´s land

Departed by the guillotine of death
I received a letter from the depth
The dream of my lover it carried inside

Caressed by the sharpest knife
I asked you to be my wife
Rays of the setting sun
Where my tears wept upon promises undone

Come to me
Make me believe
to you and your love again

Above the universe
Beneath the Great Eye
I shall desire you forevermore
PREKLAD
Nočný koncert
Svetlo sviečky mi šepká kam mám ísť
Hymna hviezd je mojím sprievodcom
Keď sa túlam touto nocou

Hviezdna výšivka
Vyzliekla moje city k tejto zemi
Posiela mi búrku, aby zahojila moje jazvy
Nech je táto nahota mojím zrodením

Makrokosmos do mňa nalial silu
A túžby tohto sveta, ktorý teraz musím opustiť
Pred storočiami som ti poslala nočné prianie
Bolo vypočuté tími, čo prebývali v trápení

Medzera na našej svadobnej posteli
Čaká až umriem
Prach galaxie berie moju ruku
Vedie ma do mojej milovanej zemi

"Neustála túžba po tvojom dotyku
Ten horký oceán nenávisti a bolesti
Tá osamelosť, ktorú potrebujem k tomu byť tým, kým som"

"Oceáy sú rovnako osamelé ako ja
Niekto mi odobral ten dar
Žiadna charisma pre zviera! ale ja ťa budem navždy milovať"

"Poď ku mne
Odnes ma od teba
A od všetkých dní Zeme"

Žiadne slová na rozprávanie
Iba pretrvávajúce spomienky
Potom rozlúčka, a moja cesta ide stále ďalej

The carpenter

28. června 2008 v 20:33 | Victoria Vanity
TEXT
Who are you?
Man condemned to shine a salvation
throughout the centuries
Why ?
Was the wine of the garil
too sour for man to drink
The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us had died
Tools of the carpenter
The one they lick
The same old sick
dream of their precious saviour
Kiss them deep and
make them weep
over promises of eternal peace
The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us has died
Tools of the carpenter
I hear you
through the symphonic voices of nature
-the purity I could never doubt
They tell me to lie on the grass
and observe my saviour
The one crucified to the chirping of birds
The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us has died
Tools of the carpenter
PREKLAD
Kto si?
Muž odsúdený k tomu, aby šíril spasennie
Behom staletí
Prečo? Bolo víno grálu
Príliš trpké na to, aby ho pil človek
Tesár
Vyrezal svoju kotvu
Do umierajúcich duší ľudstva
Do hrobky tohto neznámeho vojína
Polož nástroje toho, kto pro nás zomrel
Nástroje tesára
Ten, koho bozkávajú
Starý a chorý Sen ich vzácneho spasitela
Pobozkaj ich hlboko
A rozplakej ich
Sľuby nekonečného mieru

Beauty of the Beast

28. června 2008 v 20:27 | Victoria Vanity

TEXT
Trees have dropped their leaves,
Clouds their waters
All this burden is killing me

Distance is covering your way,
Tears your memory
All this beauty is killing me

Oh, do you care,
I still feel for you
Oh, so aware,
What should be lost is there

I fear I will never, never find anyone
I know my greatest pain is, is yet to come
Will we find each other in the dark
My long lost love

Oh, do you care,
I still feel for you
Oh, so aware,
What should be lost is there

Oh, do you care,
I still feel for you
Oh, so aware,
What should be lost is there

Safely away from the world
In a dream, timeless domain
A child, dreamy eyed,
Mother´s mirror, father´s pride

I wish I could come back to you
Once again feel the rain
Falling inside me
Cleaning all that I´ve become

My home is far but the rest it lies so close
With my long lost love under the black rose
You told I had the eyes of a wolf
Search them and find the beauty of the beast

All of my songs can only be composed of the greatest of pains
Every single verse can only be born of the greatest of wishes
I wish I had one more night to live

A saint blessed me, drank me deeply
Spitting out the misery in me
Still a sinner rapes a thousand saints
Sharing the same hell with me

Sanest choice in this insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers

Sanest choice in this insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers

All of my songs can only be composed of the greatest of pains
Every single verse can only be born of the greatest of wishes
I wish I had one more night to live

Christabel

"Oh, sweet Christabel. Share with me your poem.
For I know now, I´m a puppet on this silent stage show.
I´m but a poet who failed his best play.
A Dead Boy, who failed to write an ending
To each of his poems."
PREKLAD

Dlho stratená láska
Stromy shodily svoje lístie
Mraky svoju vodu
Celé toto bremeno ma zabíja
Vzdialenosť zakrýva tvoju cestu
Slzy tvoju pamäť
Všetka táto krása ma zabíja
Och, staráš sa
Stále s tebou cítim
Tak si daj pozor,To čo môže byť ztratené je tu
Bojím sa, že nikdy nikoho nenájdem
Viem, že moja najväčšia bolesť ešte len príde
Jeden druhého nájdeme v temnote
Moja dlho ztratená láska

Žiť ešte jednu noc
Bezpečne preč zo sveta
Do snou, večnej domény
Zasnene hľadiace dieťa
Matkine zrkadlo, otcovu hrdosť
Prial by som si, aby som sa mohol vrátiť zpet k tebe
Znovu pocítiť dážd
Padajúci do mna
Očisťujúci všetko, čím som sa stal
Môj domov je daľeko, ale odpočinok leží tak blízko
S mojou dlho ztratenou láskou pod čiernou ružou
Povedal si mi, že mám oči vlka
Pátraj po nich a nájdeš krásu zvieraťa
Všetky moje piesne môžu byt zložené len s najvätšími bolesťami
Každý jednotlivý verš sa môže zrodit lem z najvetších prianí
Prial by som si žit ešte jednu noc
Svätá mi požehnala, hlboko sa ze mna napila
Vyplavila moje utrpenie
A predsa jeden hriesnik znásilní tisíc svatých
Sdielala so mnou rovnaké peklo
Najrozumnejšia voľba v tomto šialenom svete:
Daj si pozor na zviera ale uži si hostinu, ktorú ponúka

Christabel
"Ó, sladká Christabel.
Podel sa so mnou o svoju báseň.
Teraz viem, že som loutka na tomto ticho javisku
Som básnik, ktorý neuspel so svojou nejlepšou hrou.
Mrtvy chlapec, ktorý nedokázal napísať záver
Ku každej zo svojich básní."

Elvenpath

28. června 2008 v 19:50 | Victoria Vanity
•TEXT•
(In the sheltering shade of the forest
Calling calming silence
Accompanied only by the full moon
The howling of a night wolf
And the path under my bare feet...
...The Elvenpath)

Hearing music from the deepest forest
Songs as a seduction of sirens
The elf-folk is calling me

Tapio, Bear-king, Ruler of the forest
Mielikki, Bluecloak, Healer of the ill and sad
Open the gate and let me follow the uncurving path

The way to the lands
Where as a hero I stand
The path where Beauty met the Beast
Elvenpath
It´s the honesty of these worlds
Ruled by magic and mighty swords
That makes my soul long for the past
Elvenpath

The moonwitch took me to a ride on a broomstick
Introduced me to her old friend home gnome
Told me to keep the sauna warm for him

At the grove I met the rest - the folk of my fantasies
Bilbo, Sparhawk, goblins and pixies
Snowman, Willow, trolls and the seven dwarves
The path goes forever on

The way to the lands
Where as a hero I stand
The path where Beauty met the Beast
Elvenpath
It´s the honesty of these worlds
Ruled by magic and mighty swords
That makes my soul long for the past
Elvenpath

(Long ago,
In the early years of the second age,
The great elven-smiths forged the Rings of Power.)

As I return to my room
And as sleep takes me by my hand
Madrigals from the woods
Carry me to neverland
In this spellbound night
The world´s an elvish sight
In this spellbound night
The world´s an elvish sight

(But then the dark lord learned the craft of ring-making,
And made the Master Ring.)
•PREKLAD•
V ochrannom tieni lesa
Volá upokojujúce ticho
Sprevádzané iba mesiacom v splne
Kvílením nočných vlkov
A chodníkom pod mojimi bosými nohami
... Elfský chodník)

Počujem hudbu z najhlbšieho lesa
Piesne očarujúce ako vábenie sirén
Ľud elfov ma volá

Tapio, medvedí kráľ, vládca lesa
Mielikki, modrý plášť, liečiteľka chorých a smutných
Otvorte bránu a nechajte ma kráčať po nepresekanom chodníku

Cesta do zeme
Kde som hrdina
Chodník, kde kráska stretla zviera
Elfský chodník
To kvôli poctivosti týchto svetov
Ovládaných mágiou a mocnými mečami
Túži moja duša po minulosti
Elfský chodník

Mesačná čarodejnica ma vzala na jazdu na jej metle
Zaviedla ma do domu jej starého priateľa gnóma
Povedala mi, nech pre neho udržiavam teplú saunu

V háji som stretol zvyšok - ľudkov z mojej fantázie
Bilbo, Sparhawk, goblini a víly
Snežný muž, Willow, trolovia a siedmi trpaslíci
Cesta beží stále ďalej

Cesta do zeme....

Keď sa vrátim do mojej izby
A spánok ma vezme za ruku
Madrigal z lesa
Vezme ma do nikdezeme
Tejto čarovnej noci
Do sveta elfov
Tejto čarovnej noci
Do sveta elfov

Angels Fall First

28. června 2008 v 19:45 | Victoria Vanity |  →Angels fall first
1. Elvenpath/Preview/Download/
2. Beauty And The Beast/Preview/Download/
3. The Carpenter/Preview/Download/
4. Astral Romance/Preview/Download/
5. Angels Fall First/Preview/Download/
6. Tutankhamem/Preview/Download/
7. Nymphomaniac Fantasia/Preview/Download/
8. Know Why The Nightingale Sings/Preview/Download/
9. Lappi (Lapland/Preview/Download/


Biography

28. června 2008 v 13:45 | Lullu <3 |  Biography
Celé jméno: Tarja Soile Susanna Turunen Cabuli

Datum a místo narození: 17. srpna 1977, Kitee, Finsko

Bydliště: doma: Kuusankoski, Finsko
byt: Buenos Aires, Argentina

Barva vlasů: přírodní světle hnědé, v současné době barvené na černo

Barva očí: zelená

Výška: 165 cm

Rodina:
manžel: Marcelo Cabuli
matka: Marjatta Turunen (bohužel v r. 2003 zemřela na rakovinu)
otec: Teo Turunen
starší bratr: Timo Turunen (36)
mladší bratr: Toni Turunen (24)

Vyznání: Luterán/protestant
(Poznámka Lulu-Juchú aj ja som xD)

Nejjasnější hvězda finské rockové scény, sopránová pěvkyně Tarja Turunen, si za krátký čas musela zvyknout, že se stala velmi známou finskou tváří na světové hudební scéně.
Turunen se narodila ve městě Kitee ve Finsku, začala se učit hudbu ve svých šesti letech, později v 18-ti studovala klasický zpěv na Sibelius Akademy ve městě Kuopio.
Ve stejné době Tarjin spolužák Tuomas Holopainen založil svůj hudební projekt a pozval Tarju, aby se k jeho kapele připojila. Tarja souhlasila a tak se narodili Nightwish. První demo CD bylo dobré a firma Spinefarm Records s nimi uzavřela smlouvu. Brzy poté (r.1997) kapela nazpívala své debutní album "Angel fall first" a Spinefarm ho vydává, je to mistrovská kombinace moderní metalové hudby a operního, klasického zpěvu.
V té době se Tarja zúčastnila Savonlinna Opera festival Choir, kde s ostatními zpívala Wagnera a Verdiho. Byl to pro Tarju velmi slibný začátek založit svou životní dráhu na kompromisu dvou odlišných druzích hudby a daleká cesta k publiku, které ji takto přijalo.
V r. 1998 následoval další debut a Nightwish se stalo objevem a dostalo platinu za velké množství prodaných CD. Album neslo název "Oceanborn" a CD obsahovalo např. okouzlující hit "Sleeping Sun" nebo cover-verzi "Walking in the Air".
V témže roce natáčí Nightwish svůj první videoklip "The Carpenter" a v r. 1999 natáčí v Německu videoklip "Sleeping Sun".
"Oceanborn" vynesl Nightwish nahoru a inscenoval nejen ve Finsku, ale i v zahraničí a Tarja se díky svému neuvěřitelnému a charismatickému hlasu stala zpěvačkou číslo jedna v metalové scéně, velmi oblíbenou po celém světě. Tarjina tvář se brzy ocitla na titulních stránkách magazínů z celého světa. Zmiňme jen některé úžasné magazíny ze zemí jako je Norsko, Německo, Španělsko, Brazílie, Francie, Švédsko, Belgie, Holandsko, Finsko a Argentina - Scream Magazine, Roadie crew, Inferno, Rumba, Sue, Metallian, Blue wings (Finnair), Iltalehti, Metal Hammer, Rock Hard, Metal Heart, Aardschok, Epopeya, Rock Brigade, Heavy Oder Was!?, Hell Awaits, Flash, Legacy Magazine, Orkus, Rock Tribune, Close Up Magazine, Hard N´Heavy, Maelmstron.
V mnoha těchto publikacích byla Tarja zvolena nejlepší zpěvačkou, zvláště ve své zemi v magazínu Soundi Magazine´s reader´ byla Tarja v roce 2002 zvolena zároveň jako nejlepší zpěvačka Finska a nejoblíbenější osobnost.
Poté se Tarja věnovala dokončení svého studia a také několika vedlejším projektům. Koncem roku 1999 přijala Tarja nabídku jako sólová zpěvačka v moderním baletu "Evankeliumi" ve Finském Národním domu opery.
Představení napsal a zároveň řídil slavný finský choreograf Jorma Uotinen společně s Kartsy Hatakkou z finské kapely Waltari. Všechna představení byla kompletně vyprodána.
Počátkem roku 2000 se Nightwish ve Finsku kavlifikovali na Eurovision Song Contest s písní "Sleepwalker". Nightwish byli druzí, navzdory nepřekonatelnému vítězství ve veřejném televizním hlasování.
Toto nebylo první vystoupení v televizi, Tarja vystupovala také v některých známých televizních programech jako je Lista Yle TV, Kokkisota MTV3, Hotelli Sointu TV1, Vaarallinen risteys MTV3, Huomenta Suomi MTV3 a Jyrki MTV3.
V r. 2000 vydalo Nightwish třetí album "Wishmaster", které se okamžitě dostalo na přední pozice žebříčků hitparád v celém světě a ve Finsku získalo platinu během několika týdnů. Album "Wishmaster" bylo prodáno ve více než 150.000 kopiích po celém světě.
Rok 2000 byl pro Nightwish a Tarju velmi rušný, neustále cestovali po Evropě, Finsku, Kanadě a Jižní Americe.
Poté, co bylo stále více požadavků na jejich vystoupení, než by mohli splnit, se v roce 2001 natáčelo první živé vystoupení Nightwish a to na Nový rok 2000-2001, v klubu Pakkahuone v Tampere ve Finsku.
Také jejich další vystoupení se natáčela a filmovala a materiál poté vyšel na DVD a VHS. Pro finské fanoušky rovněž vyšla limitovaná edice CD-Live v plném znění. Všechna tato provedení dostala jméno "From Wishes to Eternity - Live" a znovu dosáhla obrovského prodeje a uznání - zlato ve Finsku za CD a zlato v Německu za DVD.
Předtím než udělali další plné album, kapela vydala mini CD nazvané "Over the Hills and Far away", které rychle získalo platinu za prodej ve Finsku a vzápětí získává dvojité platinové prestižní ocenění v jejich zemi. Po vydání "Over the Hills and Far away" začala kapela ve svém nahrávacím studiu pracovat na novém albu "Century Child", ale zatím, co muzikanti píší a nahrávají své album, Tarja se rozhodla pokračovat ve studiu vokálního zpěvu a zapsala se do kurzu na Music Univerzity v Karlsruhe v Německu.
Ačkoliv studijní rozvrh v Karlsruhe byl velmi pevný, Tarja dokázala najít čas nejenom na nahrávání svého zpěvu pro "Century Child", ale také na hostování pro Argentinského basistu Beta Vasquese a jeho album "Infinity", které mělo okamžitý úspěch a jeho prodej se uvolňuje dál na východ, v Rusku, po celé Evropě a Jižní Americe. Vokální linky nazpívané Tarjou byli pro kapelu velkým pomocníkem a její jméno zaručeným úspěchem.
Po vřelém přijetí na koncertě v Německu, Tarja také cestuje a vystupuje s klasickým zpěvem v Jižní Americe v Chile a Argentině na Lied Concert s názvem "Noche Escandinava" (Skandinávská noc) vystupuje společně s operními umělci Marjut Paavilainenem, Ingvild Storhaugem a Izumi Kawakatzuou. Následovaly vyprodané koncerty sponzorované finskou ambasádou, Německo, Japonsko, Norsko a město Govemment v Buenos Aires, na kterých Tarja zpívala písně od skladatelů Jean Sibelius, Ture Rangstrom, Leevi Madetoja, Oskar Merikanto, Hugo Wolf, Richard Strauss, Gustav Mahler, Johanes Brahms, Felix Mendelssohn a vytvářelo se speciální spojení mezi Tarjou a publikem, ketré mohlo vidět znovuutváření se klasicismu. Celé turné mělo ohromný úspěch.
Čtvrté album od Nightwish "Century Child" vyšlo na jaře r. 2002 a prodalo se ho gtéměř 250.000 kopií po celém světě. Po vydání alba následovalo velkolepé celosvětové turné "World Tour of Century", které trvalo tři dlouhé měsíce, ve kterých Nightwish objeli 10 zemí po celém světě a měli 25 vystoupení před 150.000 diváky.
Vyčerpaní ze světového turné se Nightwish rozhodli pro delší přestávku, také kvůli ponorkové nemoci mezi některými členy (kapela ztratila jednoho člena). Většina z Nightwish se velmi rychle zaměstnala několika okrajovými projekty a Tarja se vrátila do Karlsruhe dokončit poslední rok svého studia. Jednou zase dostali požadavek na více vystoupení, byli to dvě extra vystoupení v Oberhausen Areně a Mnichově. Uskutečnili se v roku 2003 a opět byli totálně vyprodané.
Když nakonec zlom oficiálně překonali, odstartovali Nightwish v červnu 2003 turné "Summer of Innocence". Po zkušenosti, kterou prošli bylo 14 zemí na 400.000 očí (lidí) svědkem neuvěřitelných nocí.
Mezitím v květnu 2003 Tarja oznámila, že se před několika měsíci vdala za Marcela Cabuliho, který se později stal také jejím manažerem.
Po třech obrovských turné prošlo kapele rukama neuvěřitelné množství materiálu a to jak z vystupování na jevišti, tak i ze zákulisí.
Dokumentární film byla pochopitelná volba, kdy nasbíraný materiál bylo v plánu použít, ale kapela cítila, že potřebuje něco extra a tak zkoušela různé kombinace jevištních scén se zákulisím i když si jimi nebyla jistá.
Odpověď byla nalezena, když finský hudební časopis Mape Ollila, musel s kapelou těsně spolupracovat poté, co psal o jejich velmi slibných začátcích a Tuomas Holopainen jim poskytl velmi podrobný rozhovor. S Tuomasovým souhlasem rozhovor probíhal na jeho letní chatě se všemi členy Nightwish a s celou "posádkou".
Zkombinováním rozhovoru s materiálem z turné byl výsledkem 2 hod a 15 min dlouhý dokument, který vypráví o kapele jejími slovy a to od jejího vzniku až po dnešek.
Nové DVD "End of the Innocence" bylo celosvětově vydáno v říjnu 2003.
Je třeba podotknout, že tento rok byl pro Tarju velmi úspěšný, ale snad největší událostí bylo pozvání od finské prezidentky Tarji Halonen. Setkání se uskutečnilo v prezidentském paláci i za účasti manžela prezidentky Dr. Arajarviho na den Finské Nezávislosti.
Tarja Turunen dosáhla nového společenského postavení, když ji televizní stanice Yle na svých oficiálních webových stránkách ohodnotila jako nejlépe oblékanou dámu a na tom se shodli diváci, kteří hlasovali stejně. Také nejvýznamější finské deníky "Ilta Lehti" a "Ilta Sanomat" ji ohodnotili jako královnu noci a jako druhou nejlépe oblékanou dámu.
Mnoho magazínů zmínilo nové společenské postavení ve svých publikacích a v následujících měsících došlo k celostátnímu uveřejnění.
Ke konci tohoto úžasného roku, 19. prosince 2003, Tarja Turunen uspořádala Vánoční koncert, jen pro úzký okruh lidí. Malá Valkeala přivítala 600 lidí, kteří při návratu na závěr povstali a aplaudovali po 60-ti minutovém vystoupení na tradičním Finském Vánočním festivalu v Sibeliusu a Melartinu, na kterém v jejím podání zazněly velmi dobře zazpívané árie od Bacha nebo Mozarta.
Nightwish začíná natáčet zbrusu nové studiové album a Tarja Tururnen, poté co se registruje zase jednou na poli klasického zpěvu, cestuje do Buenos Aires v Argentině, kde přijmě nabídku rozvíjet svůj hlas a zúčastní se jednoměsíčního kurzu zpěvu pro již trénované hudební profesionály.
Mezi další fakta můžeme zařadit to, že v r. 2004 Tarja odlétá do Chile, Argentiny, Brazílie a Rumunska na druhé turné klasického zpěvu a opět se účastní "Noche Escandinava".
První oficiální webové stránky (již mnoho neoficiálních může být založeno) pro Tarju mohou být spuštěny na adrese www.tarjaturunen.com. Nightwish vydává své nové album "Once", které pro Tarju znamená přijmout nespočet fotografování, tiskových konferencí a rozhovorů nejen ve Finsku, ale po celém světě.
V r. 2004 proběhlo dlouho očekávané celosvětové turné, doposud největší ve Finsku i v zahraničí, Nightwish uspořádali dokonce i turné po USA.
Tarja si také našla čas pro svého bratra Tima a vytvořila a nazpívala píseň pro jeho debutní album. Na podzim r. 2004 vyšel druhý singl "Whis I had an Angel", v lednu 2005 pak kapela odpočívala. Na podzim r. 2005 Nightwish odehráli několik koncertů, v říjnu pak následovalo kratší festivalové turné po Jižní Americe. Celosvětové turné "Once" pomalu končilo. Poslední koncert se konal 21.října 2005 v Hartwal Aréně, v Helsinkách ve Finsku a zúčastnilo se ho 11 500 fanoušků. Tento koncert byl kritiky popsán jako jeden z nejlepších v historii Nightwish. Toto vystoupení se také natáčelo a později pod názvem "End of an Era" vyšlo na DVD.
Na tomto koncertě Tarja obdržela od ostatních členů skupiny dopis, ve kterém jí oznámili, že s ní jako skupina končí, kvůli odlišné politice, názorům a údajně komerčnímu přístupu, který měla mít Tarja ke svým fanouškům.
Tarja poté odletěla se svým manželem do Argetiny, kde se ze všech událostí vzpamatovávala (dopis, kterým Tarja skupině odpověděla, je na těchto stránkách v rubrice "Tarja").
Později na tiskové konferenci pak oznámila, že se nehodlá stáhnout, ale naopak, postavit se na vlastní nohy.
Poté Tarja začala pracovat na dalším Vánočním albu Henkays Ikuisuudesta (Breath from Heaven), které obsahovalo krásné vánoční písně jako "Happy New Year", Happy Christmas", "Ave Maria" nebo "Silent Night", ale také vzpomínkovou píseň "Walking in the Air".
Na konci tohoto roku také Tarja dostala malou roli v sitcomui Paarolissa.
V r. 2007 jí pak vyšlo první sólové album "My Winter Storm", které obsahuje 17 písní a 4 instrumentálky. Ústřední písní je hit "I walk Alone", ke kterému byl natočen videoklip. Album je velmi krásné, povedené a osobní - jak sama zpěvačka řekla: "Je to vlastně moje zpověď z toho co se kolem mě za poslední dva roky dělo".
Rok 2008 pak Tarja začíná hned 2 cennými nominacemi na prestižní ocenění v anketě EMMA Awards, což je finská obdoba cen GRAMMY jako nejlepší finský umělec a v Německu byla pak nominována na ECHO Awards jako nejlepší nováček roku. Později pak za prodej získává ve Finsku platinu a v Rusku vůbec první zaznamenané zlato. Stejně si vede i ve zbytku světa, kde se rovněž hojně prodává.
Jako zatím poslední Tarja natočila i videoklip ke svému dalšímu singlu "Die Alive", který vyšel v únoru.
Proběhlo i turné po celé Evropě, které bylo velmi úspěšné. Navíc Tarja získala další zlato za prodej a to tentokrát v Maďarsku a vůbec svoje první i v České republice!
V současné době probíhá turné po Jižní Americe!

TarjaTurunen.cz

Tarja World

27. června 2008 v 4:47 | Victoria Vanity |  →my opinions
Tak vitaj u nás.
Ako už z názvu vyplíva,nacházdaš sa na stránke venovanej jednej úžasnej speváčke Tarji Turunen.Ktorá začala svoju karieru veľmi mladučká a napriek tomu,to dotiahla veľmi daleko... Ale nevdačí za to len sebe ale aj chalanom z kapeli kde bola predtym frontwoman.Kapele Nightwish